Privacy statement

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit te vertellen. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".


Analysetools en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.
Algemene informatie en verplichte informatie


Privacy Policy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de datatransmissie op internet (bijvoorbeeld in de communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking voor de verantwoordelijke instantie
Het verantwoordelijke gegevensverwerkende bedrijf op deze website is:

KLEKSI
Koppelstraat 24
6088 ER Roggel
Nederland
mail@kleksi.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO, u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we bewijs kunnen leveren van dwingende legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of verwerking voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.


Recht op gegevensportabiliteit
U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.


SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een site-operator, een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.


Informatie, blokkering, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de opdruk.


Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens ontkent, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.